ការធ្វើដំណើររបស់ពិភពលោកជិននៅលើកង់ដៃទីពីរ

ជួបជាមួយ Hyojin Jeong“ Jin” ។ ដំណើរកម្សាន្តជិះកង់របស់នាងគឺជិះកង់ជជុះរបស់នាងចំនួន ៧០០ ដុល្លារ។ ការធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកបាននាំនាងទៅជាង ៦០ ប្រទេសដោយចំណាយពេលជាង ៦ ឆ្នាំ។

អាន​បន្ថែម