Terakhir diubah suai: 23 Disember 2020

SILA BACA SYARAT PENGGUNAAN INI HATI-HATI KERANA MEREKA MENJelaskan HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANDA

Ini adalah Perjanjian Syarat Penggunaan rasmi ("Perjanjian") untuk theseoulofkorea.com ("Laman," "kami," "kami," atau "kami"), dan Perjanjian ini berlaku sama ada anda mengakses Laman web melalui komputer peribadi , peranti mudah alih atau teknologi atau peranti lain yang sekarang dikenali atau selepas ini dikembangkan atau ditemui (masing-masing, "Peranti").

Laman web ini ditawarkan dan disediakan hanya untuk pengguna berusia 13 tahun ke atas yang tinggal di Amerika Syarikat, wilayah dan harta benda ("AS") dan ciri-ciri tertentu di Laman ini (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pendaftaran pengguna dan pendaftaran buletin) mungkin dikenakan umur yang meningkat dan / atau syarat kelayakan lain. Sekiranya anda belum berumur 13 tahun atau usia yang diperlukan untuk ciri-ciri tertentu, tidak menetap di AS dan / atau tidak memenuhi syarat kelayakan lain, hentikan penggunaan laman web ini dengan segera atau, jika atas sebab apa pun, anda tidak bersetuju dengan semua syarat dan ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini, sila hentikan penggunaan Laman web ini dengan segera, kerana dengan menggunakan atau cuba menggunakan Laman web ini, anda mengesahkan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 13 tahun atau usia lain yang diperlukan untuk ciri-ciri tertentu dan memenuhi syarat kelayakan dan kediaman lain dari Laman web ini.

Terma dan syarat ini mengenai penggunaan Laman oleh anda merupakan perjanjian yang mengikat secara sah antara anda dan Laman web dan Syarikat Induk. Dalam Perjanjian ini, istilah "Laman" merangkumi semua laman web dan laman web dalam Laman serta laman web dan laman web penggantian, penggantian, pengganti atau sandaran yang setara dengan laman web ini. Dengan menggunakan Laman web ini, anda memahami, mengakui dan bersetuju bahawa anda akan mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini dan apa-apa syarat tambahan yang mengatur produk dan perkhidmatan tertentu, yang akan disampaikan bersama dengan produk dan perkhidmatan tersebut ("Syarat Tambahan"), termasuk tetapi tidak terhad kepada, Perjanjian Penyerahan Kandungan Pengguna yang mengatur penyerahan Kandungan Pengguna oleh anda kerana istilah tersebut ditentukan di dalamnya, dan Aplikasi Realiti Maya - Syarat yang mengatur penggunaan aplikasi realiti maya anda yang dapat diakses dari Laman web. Laman web ini juga dapat menyediakan peraturan penyertaan (“Peraturan”) untuk aktiviti dan perkhidmatan tertentu termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pertandingan dan undian, program penghargaan, kelab keahlian, e-mel, dan perkhidmatan temu janji. Syarat Tambahan, Dasar Privasi dan Peraturan Laman web ini digabungkan dalam Perjanjian ini dengan rujukan. Sejauh terdapat pertentangan antara Perjanjian ini dan Syarat Tambahan untuk aktiviti di mana anda memilih untuk berpartisipasi, Syarat Tambahan akan mengatur. Sejauh terdapat pertentangan antara Perjanjian ini dan Peraturan khusus untuk kegiatan di mana Anda memilih untuk berpartisipasi, Peraturan harus diatur. Perjanjian ini akan terus berkuatkuasa dan berkuat kuasa selama anda menjadi pengguna Laman web ini dan sekiranya penamatan keahlian, perkhidmatan atau ciri apa pun, anda masih akan terikat dengan kewajiban anda di bawah Perjanjian ini, Dasar Privasi, Syarat atau Peraturan Tambahan, termasuk ganti rugi, jaminan dan had tanggungjawab.

Kata-kata "menggunakan" atau "menggunakan" dalam Perjanjian ini, bermaksud bila-bila masa seseorang ("pengguna"), secara langsung atau tidak langsung, dengan atau tanpa bantuan mesin atau peranti, melakukan atau cuba mengakses, berinteraksi dengan, menggunakan , memaparkan, melihat, mencetak atau menyalin dari Laman, menghantar, menerima atau bertukar data atau berkomunikasi dengan Laman, atau dengan cara apa pun menggunakan, memberi manfaat, memanfaatkan atau berinteraksi dengan fungsi, perkhidmatan atau ciri Laman web ini, untuk tujuan apa sahaja. Perjanjian ini tidak merangkumi hak atau tanggungjawab anda berkenaan dengan kandungan atau laman pihak ketiga atau pautan apa pun yang boleh mengarahkan penyemak imbas atau sambungan anda ke laman web atau halaman pihak ketiga. Ini adalah Perjanjian keseluruhan dan eksklusif antara anda dan kami mengenai penggunaan Laman web dan tidak dapat diubah, kecuali seperti yang dijelaskan secara khusus di bawah dalam Bahagian 2.

Pendaftaran
Kami mungkin menghendaki setiap pengguna mempunyai kombinasi nama pengguna dan kata laluan yang unik untuk mengakses dan menggunakan fitur atau fungsi tertentu dari Laman dan mungkin juga, dari semasa ke semasa, memberikan pengguna kod atau kata laluan tambahan yang diperlukan untuk mengakses dan menggunakan ciri tertentu atau fungsi Laman web. Sila baca Dasar Privasi kami, yang menerangkan maklumat peribadi ("Maklumat Peribadi") yang kami kumpulkan, gunakan, dedahkan, urus dan simpan. Sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran untuk ciri atau fungsi tersebut, anda akan memilih nama pengguna dan kata laluan (atau kami mungkin memberikan kata laluan awal yang kami akan memberi anda pilihan untuk mengubahnya). Nama pengguna dan kata laluan anda adalah peribadi untuk anda dan anda mungkin tidak membenarkan orang lain menggunakan nama pengguna atau kata laluan anda dalam keadaan apa pun. Kami tidak bertanggung jawab atas sebarang kerosakan yang disebabkan atau berkaitan dengan pencurian atau penyalahgunaan nama pengguna atau kata laluan anda, pendedahan nama pengguna atau kata laluan anda, atau kebenaran orang lain untuk menggunakan nama pengguna atau kata laluan anda. Anda bersetuju untuk segera memberitahu kami sekiranya anda menyedari atau mempercayai terdapat atau mungkin ada penggunaan (atau aktiviti menggunakan) nama pengguna atau kata laluan anda atau keperluan lain untuk menyahaktifkan nama pengguna atau kata laluan anda kerana masalah keselamatan.

Pengubahsuaian
Kami berhak, pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, atas alasan atas budi bicara mutlak kami, untuk mengubah syarat-syarat Perjanjian ini. Kami akan menghantar atau memaparkan pemberitahuan perubahan material di Laman dan / atau menghantar e-mel kepada anda atau memberitahu anda semasa log masuk mengenai perubahan ini; bentuk notis tersebut adalah mengikut budi bicara kami. Sebaik sahaja kami mengeposkannya di Laman, perubahan ini akan berkuatkuasa serta-merta dan jika anda menggunakan Laman web setelah ia berkuatkuasa, ini akan menandakan persetujuan anda untuk terikat dengan perubahan tersebut. Anda harus kerap memeriksa semula dan mengkaji terma dan syarat Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Perjanjian Penyerahan Kandungan Pengguna, Syarat, Peraturan dan Dasar Privasi Tambahan lain, secara berkala sehingga anda mengetahui hak dan kewajiban terkini yang berlaku untuk anda dan terma dan syarat perjanjian anda dengan kami.

Pemilikan Harta Intelek
Kandungan Laman ini, termasuk semua perisian Laman, reka bentuk, teks, gambar, gambar, ilustrasi, bahan audio dan video, karya seni, bahan grafik, pangkalan data, maklumat hak milik dan semua elemen Laman yang dilindungi hak cipta atau dilindungi undang-undang, termasuk, tanpa batasan, pemilihan, urutan dan 'rupa dan nuansa' dan susunan barang, dan semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan dan nama dagang (secara individu dan / atau secara kolektif, "Bahan"), adalah hak milik Syarikat Induk, dan Ahli Gabungannya, dan mana-mana pengganti dan penerima hak mereka, dan mana-mana pemberi lesen, Pengiklan (seperti yang ditentukan di bawah), pembekal, dan penyedia perkhidmatan operasi masing-masing dan dilindungi secara sah, tanpa batasan, di bawah Persekutuan dan Negeri AS, serta undang-undang, peraturan asing yang berlaku dan perjanjian. Kecuali konteksnya secara jelas menghendaki sebaliknya atau kami secara tegas mengatakannya secara bertulis, istilah "Laman" juga termasuk "Bahan". Laman web ini akan digunakan semata-mata untuk penggunaan peribadi anda yang tidak komersial, tidak eksklusif, tidak boleh diserahkan, tidak boleh dipindah milik dan terhad dan tanpa tujuan lain. Anda tidak boleh mengubah, menghapus atau menyembunyikan hak cipta atau pemberitahuan lain yang terdapat di Laman ini, termasuk pemberitahuan mengenai Bahan apa pun yang anda muat turun, hantar, paparkan, cetak atau dihasilkan semula dari Laman. Anda tidak boleh, atau tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga (sama ada untuk kepentingan anda atau tidak) untuk menghasilkan semula, mengubah, membuat karya terbitan dari, memaparkan, melakukan, menerbitkan, menyebarkan, menyebarkan, menyiarkan atau menyebarkan kepada pihak ketiga (termasuk, tanpa batasan, di atau melalui laman web pihak ketiga), atau penggunaan lain, Bahan apa pun tanpa kebenaran bertulis dari Seoul atau pemiliknya terlebih dahulu sekiranya Seoul dari Korea bukan pemiliknya. Sebarang penggunaan Bahan apa-apa yang tidak dibenarkan atau dilarang boleh menyebabkan anda bertanggungjawab ke atas sivil, pendakwaan jenayah, atau kedua-duanya, di bawah undang-undang persekutuan, negeri dan tempatan. Kami menghendaki pengguna menghormati hak cipta, tanda dagang dan hak harta intelek kami yang lain. Kami juga menghormati harta intelek orang lain. Setelah diberitahu, kami akan bertindak cepat untuk membuang kandungan di Laman yang melanggar hak cipta orang lain dan akan melumpuhkan akses ke Laman dan perkhidmatannya dari sesiapa sahaja yang menggunakannya berulang kali untuk melanggar hak harta intelek orang lain.

Kami memandang serius hak cipta, milik kami dan juga yang lain. Oleh itu, kami menggunakan beberapa langkah untuk mencegah pelanggaran hak cipta di Laman ini dan untuk segera menghentikan pelanggaran yang mungkin terjadi. Sekiranya anda yakin bahawa Laman web ini mengandungi unsur-unsur yang melanggar hak cipta anda dalam karya anda, ikuti prosedur yang dinyatakan dalam Dasar Pematuhan Hak Cipta kami.

Pengiklanan
Dari semasa ke semasa, anda mungkin berkomunikasi dengan, menerima komunikasi dari, diarahkan kembali ke, berinteraksi dengan, atau mengambil bahagian dalam atau menggunakan perkhidmatan atau mendapatkan barang dan perkhidmatan dari atau dari pihak ketiga (secara kolektif, "Pengiklan") seperti sebagai pengiklan, penaja, atau rakan promosi kami sebagai hasil penggunaan laman web ini oleh anda. Semua komunikasi, interaksi dan penyertaan tersebut adalah dengan tegas dan semata-mata antara anda dan Pengiklan tersebut dan kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda dengan cara apa pun berkaitan dengan aktiviti atau transaksi ini (termasuk, tanpa batasan, sebarang pernyataan, jaminan, perjanjian, kontrak atau terma atau syarat lain yang mungkin wujud antara anda dan Pengiklan atau barang atau perkhidmatan yang mungkin anda beli atau dapatkan dari mana-mana Pengiklan).

Peraturan Kelakuan
Penggunaan Laman web anda tunduk pada semua undang-undang dan peraturan tempatan, negara bagian, nasional dan, dalam beberapa kes, perjanjian antarabangsa. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti, tindakan dan peninggalan yang berlaku di, dari, melalui atau di bawah nama pengguna atau kata laluan anda. Anda tidak boleh menggunakan, membenarkan, atau membolehkan orang lain menggunakan Laman ini, atau dengan sengaja membenarkan penggunaan Laman web ini oleh orang lain, dengan cara apa pun, cubaan untuk, atau kemungkinan untuk:

• memfitnah, memfitnah, tidak senonoh, lucah atau cabul, pornografi, seksual eksplisit atau menjurus kepada seks, perkauman, budaya, atau etnik yang menyinggung perasaan, berbahaya, mengganggu, mengintimidasi, mengancam, membenci, tidak masuk akal, diskriminasi, atau kasar, atau yang mungkin atau mungkin nampaknya menyamar sebagai orang lain;
• mempengaruhi kita atau memberi kesan negatif terhadap kita, Laman ini, nama baik, nama atau reputasi kita atau menyebabkan tekanan, kesusahan atau ketidakselesaan kepada kita atau orang lain, atau melarang mana-mana orang, syarikat atau syarikat daripada menggunakan semua atau bahagian, ciri atau fungsi Laman web, atau dari pengiklanan, pautan atau menjadi pembekal kepada kami berkaitan dengan Laman web;
mengirim atau mengakibatkan penghantaran e-mel sampah, surat berantai, mesej pendua atau tidak diminta, atau apa yang disebut "spam" dan "phishing";
• digunakan untuk tujuan komersial atau perniagaan, termasuk, tanpa batasan, pengiklanan, pemasaran atau penawaran barang atau perkhidmatan, sama ada untuk atau tidak bentuk pampasan lain atau melalui pautan dengan laman web atau laman web lain;
• menghantar, menyebarkan atau memuat naik program atau bahan yang mengandungi kod jahat, seperti virus, bom waktu, bot batal, worm, trojan horse, spyware, atau program lain yang berpotensi berbahaya atau bahan atau maklumat lain;
• memalsukan sebarang header paket TCP / IP atau sebahagian daripada maklumat header di mana-mana entri e-mel atau kumpulan berita dengan alasan apa pun;
• melanggar undang-undang, peraturan (termasuk, tanpa batasan, undang-undang mengenai pengiriman data teknikal atau perisian yang dieksport dari Amerika Syarikat), perintah kehakiman atau pemerintah atau perjanjian apa pun, atau melanggar atau melanggar hak kekayaan intelektual, hak publisitas atau privasi atau hak lain milik kami atau orang lain, firma atau syarikat; memperoleh akses tanpa kebenaran ke Laman, akaun, nama, kata laluan pengguna lain, maklumat peribadi atau komputer, laman web atau halaman lain, yang dihubungkan atau dihubungkan ke Laman atau untuk menggunakan Laman dengan cara yang melanggar atau tidak sesuai dengan syarat dan syarat-syarat Perjanjian ini;
• mengubah, mengganggu, merosakkan, mengubah atau mengganggu penggunaan, ciri, fungsi, operasi atau penyelenggaraan Laman atau hak penggunaan dan kenikmatan Laman oleh orang lain, firma atau perusahaan;
• atau mengumpulkan, memperoleh, menyusun, mengumpulkan, mengirimkan, memperbanyak, menghapus, menyemak semula, melihat atau memaparkan apa-apa bahan atau maklumat, sama ada pengenalan diri atau tidak, yang disiarkan oleh atau berkenaan dengan orang lain, firma atau perusahaan, yang berkaitan dengan mereka atau anda penggunaan Laman web ini, melainkan anda telah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada orang, syarikat atau syarikat lain untuk melakukannya.

Ciri Viral
Mungkin ada bahagian dari Laman, kandungan, fungsi atau ciri kami (contohnya, pemain media streaming digital) ("Ciri Viral") yang kami sediakan untuk pengguna untuk kegunaan peribadi anda. Walaupun dengan jelas kita dapat mengubah bagaimana, kepada siapa dan sejauh mana kita menyediakan Ciri Viral ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis dan mengikut budi bicara kita sendiri, selagi ia tersedia untuk anda, setiap kali anda mengunjungi Laman web kami atau memanfaatkan mana-mana Ciri Viral ini (sama ada anda menggunakan Ciri Viral ini di laman web peribadi atau disesuaikan anda sendiri, sama ada ia dipaparkan atau kelihatan tertanam atau disimpan di dalam laman web atau laman web orang lain, sama ada laman web komersial atau laman web, iklan, mesej promosi atau bahkan laman web peribadi atau disesuaikan rakan atau melalui Peranti yang boleh mengakses mana-mana Ciri Viral ini) anda bersetuju untuk tidak memuat turun kandungan yang disediakan sebagai sebahagian daripada Ciri Viral dan mengakui bahawa kandungan tersebut hanya tersedia untuk menonton streaming dan, selanjutnya, bahawa anda terikat dengan ketentuan Perjanjian ini dan Dasar Privasi kami yang berlaku.

Penghantaran
Komen, cadangan dan maklumat anda penting bagi kami. Sebahagian daripada Laman ini dapat memberi anda dan pengguna lain kesempatan untuk berpartisipasi dalam perkhidmatan forum, blog, komuniti web dan kemudahan mesej dan komunikasi lain ("Komuniti") dan mungkin memberi anda peluang, melalui Komuniti tersebut atau sebaliknya, untuk mengemukakan, memposting, memaparkan, mengirimkan dan / atau bertukar (a) maklumat, idea, pendapat, pesan atau maklumat lain ("Post" atau "Posting") dan (b) Konten Pengguna (seperti yang ditentukan dalam Perjanjian Penyerahan Kandungan Pengguna), pengiriman Anda yang juga diatur oleh terma dan syarat di dalamnya, dan dianggap sebagai Pengeposan untuk tujuan Perjanjian ini. Anda memahami, mengakui dan bersetuju bahawa Pengeposan tersebut adalah tanggungjawab sepenuhnya orang yang berasal dari Pengeposan tersebut. Ini bermaksud bahawa anda bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat dari semua Pengeposan yang anda muat naik, hantar, e-mel, hantar atau sebaliknya tersedia melalui Laman web ini. Pengeposan tidak menggambarkan pandangan Laman web atau Ahli Gabungan. Kami berhak untuk memantau, menyunting atau menyaring Posting apa pun. Sekiranya kami menentukan, mengikut budi bicara dan pertimbangan kami sendiri, bahawa mana-mana Pengeposan melanggar atau mungkin melanggar mana-mana syarat Perjanjian ini, kami berhak, pada bila-bila masa dan tanpa mengehadkan sebarang dan semua hak lain yang mungkin kami miliki di bawah Perjanjian ini, di undang-undang atau ekuiti, untuk: (a) enggan membenarkan anda Mengepos; (b) hapus dan hapus Catatan; (c) mencabut hak anda untuk menggunakan Laman web ini; dan / atau (d) menggunakan cara teknologi, undang-undang, operasi atau cara lain yang tersedia bagi kami untuk menegakkan peruntukan Perjanjian ini, termasuk, tanpa batasan, menyekat alamat IP tertentu atau menonaktifkan pendaftaran anda di Laman.

Sekiranya Pengeposan berasal dari anda atau akaun anda, anda dengan ini bersetuju bahawa: (a) anda secara khusus memberi kebenaran kepada Laman web dan Ahli Gabungan mereka untuk menggunakan Pengeposan tersebut secara keseluruhan atau sebahagian, di seluruh alam semesta, selama-lamanya di dalam atau di mana-mana dan semua media, sekarang dikenali atau selepas ini dirancang, dan bersendirian atau bersama atau sebagai sebahagian daripada maklumat, kandungan dan / atau bahan lain dari jenis atau sifat apa pun; (b) anda menyatakan dan menjamin bahawa (i) Pengeposan itu asli kepada anda dan / atau dibersihkan sepenuhnya untuk digunakan seperti yang dimaksudkan di sini, (ii) Pengeposan tersebut dan tidak akan, dengan cara apa pun, melanggar atau melanggar salah satu syarat Perjanjian ini, (iii) Pengeposan tidak mengandungi maklumat yang memfitnah, menyeksa, atau menyalahi undang-undang, melanggar atau melanggar hak cipta atau hak lain, atau mengandungi perkara yang penerbitan atau penjualannya akan melanggar undang-undang atau peraturan persekutuan atau negeri, ( iv) Pengeposan tidak lucah atau dengan cara lain yang menyalahi undang-undang, (v) Pengeposan tidak akan membahayakan kesihatan pengguna mana pun, dan (vi) kami tidak diminta membayar atau menanggung sejumlah wang kepada mana-mana orang atau entiti akibat penggunaan atau eksploitasi Pengeposan oleh kami; dan (c) jika Pengeposan anda memasukkan nama, logo, jenama, perkhidmatan atau tanda dagang, suara, rupa atau gambar mana-mana orang, firma atau perusahaan, anda secara khusus menyatakan dan menjamin bahawa (i) anda berhak memberikan Laman dan Afiliasi mereka hak untuk menggunakan semua Posting seperti yang dijelaskan di atas, (ii) Posting dibuat sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku dan (iii) untuk Posting Konten Pengguna yang berisi video asli, Anda akan mematuhi setiap pengesahan pengenalan yang berlaku dan keperluan penyimpanan rekod, dan anda akan melindungi dan mengekalkan maklumat peribadi dan dokumentasi pengenalan yang diperlukan untuk semua individu yang muncul dalam apa-apa video asal seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan / atau diminta atau diperlukan oleh kami sehubungan dengan syarikat kami polisi dan amalan pematuhan, yang merangkumi (y) nama penuh sah, alamat semasa, tarikh lahir dan (z) salinan fotokopi iden yang dikeluarkan oleh kerajaan yang sah dokumen pengesahan (contohnya, AS pasport, lesen memandu negara atau kad pengenalan bergambar yang sah) untuk mengesahkan identiti individu. Dengan penyerahan setiap Pengeposan tersebut, Laman web, Syarikat Induk dan Afiliasi berhak untuk meminta agar anda, dan atas permintaan tersebut, anda mesti, menyerahkan satu set lengkap catatan pengesahan pengenalan kepada kami, dan juga fotokopi lesen memandu, pasport atau dokumen pengenalan diri yang dikeluarkan oleh kerajaan yang boleh diterima yang sah untuk tujuan pengesahan dan penyimpanan rekod kami.

Anda memahami, mengakui dan bersetuju bahawa kami berhak untuk menghapus, memformat semula dan / atau mengubah Posting anda dengan cara apa pun yang mungkin kami tentukan (walaupun anda tidak akan bertanggung jawab atas perubahan yang dibuat).

Jumlah ruang penyimpanan di Laman setiap pengguna adalah terhad. Beberapa Pengeposan mungkin tidak diproses kerana kekangan ruang atau keterbatasan mesej keluar. Anda memahami, mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab untuk penghapusan Pengeposan atau kegagalan menyimpan, menerima atau menghantar Pengeposan tepat pada masanya atau perkara lain yang berkaitan dengan Pengeposan.

Pengeposan adalah untuk tujuan bukan komersial sahaja dan anda tidak boleh Mengeposkan dengan cara apa pun yang bertujuan atau bertujuan untuk mempromosikan atau menjana pendapatan bagi setiap perniagaan perniagaan atau kegiatan komersial.

Sekiranya anda percaya bahawa apa-apa kandungan di Laman (termasuk, tanpa batasan, Pengeposan) melanggar mana-mana syarat Perjanjian ini (kecuali untuk pemberitahuan yang dilindungi oleh Dasar Pematuhan Hak Cipta), sila hantarkan e-mel kepada kami di info@theseoulofkorea.com (sila rujuk kepada Dasar Pematuhan Hak Cipta kami untuk sebarang pemberitahuan yang dilindungi oleh Dasar Pematuhan Hak Cipta). Kami tidak dapat menjamin bahawa kami akan membalas mesej anda dan kami berhak untuk mengambil atau menahan diri dari mengambil apa-apa atau semua langkah yang tersedia untuk kami setelah kami menerima mesej tersebut.

Peraduan, Undian, Lelongan dan Promosi
Dari semasa ke semasa, Afiliasi, atau penyedia perkhidmatan operasi, pembekal, dan Pengiklan Laman boleh melakukan promosi di atau melalui Laman, termasuk, tanpa batasan, lelongan, peraduan dan undian ("Promosi"). Setiap Promosi mungkin mempunyai Syarat dan / atau Peraturan Tambahan yang akan diposkan atau disediakan untuk anda dan, untuk tujuan setiap Promosi, akan dianggap digabungkan dan menjadi sebahagian dari Perjanjian ini.

Produk dan Perkhidmatan tertentu
Suapan dan Podcast RSS
Laman web ini dapat menyediakan RSS Feed ("RSS Feed") yang terdiri dari teks, audio, video, dan konten fotografi ("Konten") dari Situs yang disediakan melalui Internet menggunakan feed XML. Suapan RSS tertentu mungkin podcast ("Podcast") yang mungkin termasuk sebagai sebahagian daripada kandungan fail audio, video dan / atau gambar yang berkaitan di mana fail audio dan / atau video boleh dimuat dan dimainkan dari Peranti pengguna atau dipindahkan ke alat mendengar mudah alih. Perisian dan perkakasan tertentu diperlukan untuk pengguna memuat turun dan melihat dan / atau memainkan Kandungan melalui RSS Feed.

Kandungan dilindungi oleh undang-undang Persekutuan dan Negara AS, dan undang-undang, peraturan dan perjanjian asing yang berlaku, dan semua hak dalam dan atas Konten dilindungi oleh Seoul of Korea atau penyedia kandungan. Kandungan tersedia untuk penggunaan peribadi, bukan komersial dan anda boleh memuat turun, menyalin dan / atau memindahkan ke Peranti atau melalui Peranti ke Peranti lain RSS Feed dan Kandungan yang berkaitan untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial anda sahaja. Anda tidak boleh, atau tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk, memperbanyak, mengubahsuai, membuat karya terbitan, memaparkan, melakukan, menerbitkan, menyebarkan, menyebarkan, menyiarkan atau beredar kepada pihak ketiga, atau menggunakan Kandungan apa pun kecuali yang dibenarkan secara tegas dalam Bahagian 11 ini.

Dengan akses dan penggunaan RSS Feed anda, anda memahami, mengakui dan bersetuju bahawa Laman ini, dan Afiliasinya tidak menjamin bahawa RSS Feednya akan beroperasi pada semua peralatan pengguna. Sila lihat bahagian "Penafian dan Batasan Tanggungjawab" di bawah untuk maklumat lebih lanjut.

Ciri Realiti Maya
Sebahagian dari Laman ini dapat menyediakan aplikasi atau ciri realiti maya tertentu kepada pengguna yang layak, termasuk tanpa batasan alat penciptaan dan penyesuaian Avatar (seperti yang ditentukan dalam Aplikasi Realiti Maya - Syarat), komuniti dan persekitaran aplikasi realiti maya, dan Perdagangan Realiti Maya Fungsi (seperti yang ditentukan dalam Aplikasi Realiti Maya - Syarat). Semua penggunaan aplikasi atau fitur tersebut diatur oleh Syarat Tambahan seperti yang dinyatakan dalam Aplikasi Realiti Maya - Syarat.

Aplikasi Mudah Alih
Sekiranya The Seoul of Korea menawarkan produk dan perkhidmatan melalui aplikasi yang tersedia di Peranti mudah alih tanpa wayar atau yang lain (seperti telefon bimbit) ("Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih"), Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih ini diatur oleh Syarat Tambahan yang mengatur Aplikasi Mudah Alih yang berlaku Perkhidmatan. Kami tidak mengenakan bayaran untuk Perkhidmatan Aplikasi Bergerak ini melainkan jika dinyatakan sebaliknya dalam Syarat Tambahan yang berlaku. Walau bagaimanapun, kadar pesanan standard pembawa wayarles anda dan pemesejan lain, data dan kadar serta caj lain akan dikenakan untuk Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih tertentu. Anda harus berjumpa dengan syarikat penerbangan anda untuk mengetahui rancangan apa yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan anda dan berapa kos rancangan tersebut. Di samping itu, penggunaan atau ketersediaan Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih tertentu mungkin dilarang atau dibatasi oleh pembawa wayarles anda, dan tidak semua Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih dapat berfungsi dengan semua pembawa atau Peranti tanpa wayar. Oleh itu, anda harus berjumpa dengan pembawa wayarles anda untuk mengetahui sama ada Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih tersedia untuk Peranti tanpa wayar anda, dan sekatan apa, jika ada, yang mungkin berlaku untuk penggunaan Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih oleh anda. Sekiranya anda menukar atau menyahaktifkan nombor telefon wayarles anda, anda bersetuju untuk segera mengemas kini maklumat akaun Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih anda untuk memastikan bahawa mesej anda tidak dihantar kepada orang yang kemudian memperoleh nombor lama anda.

Dalam keadaan apa pun, Seoul Korea, Syarikat Induk atau Afiliasi tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang e-mel tanpa wayar, pesanan teks atau caj lain yang ditanggung oleh pengguna (atau mana-mana orang yang mempunyai akses ke peranti tanpa wayar, nombor telefon, atau alamat e-mel pengguna) ) menggunakan mana-mana Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih.

Pautan Hubung ke Laman Pihak Ketiga
Penampilan, ketersediaan, atau penggunaan URL atau pautan hiper yang anda rujuk atau disertakan di mana sahaja di Laman ini atau bentuk pautan atau arahan semula sambungan anda yang lain ke, dengan atau melalui Laman ini, bukan merupakan sokongan oleh, atau juga menanggung apa-apa kewajipan, tanggungjawab atau tanggungjawab di pihak Laman, Syarikat Induk atau mana-mana Gabungan mereka, mana-mana pengganti dan pegawai mereka, dan mana-mana pegawai, pengarah, pekerja, ejen, wakil, pemberi lesen, Pengiklan, pembekal masing-masing , dan penyedia perkhidmatan operasi. Kami tidak mengesahkan, menyokong, atau mempunyai tanggungjawab untuk mana-mana laman web pihak ketiga tersebut, amalan perniagaan mereka (termasuk dasar privasi mereka), atau barang atau perkhidmatan yang berkaitan dengan atau diperoleh berkaitan dengan laman web tersebut, sama ada Laman web, Ibu Bapa Pengenalan syarikat atau logo Afiliasi atau penajaan mereka terdapat di laman web pihak ketiga sebagai sebahagian daripada perjanjian penjenamaan bersama atau promosi. Sekiranya mana-mana laman web pihak ketiga memperoleh atau mengumpulkan Maklumat Peribadi dari anda, kami tidak akan memikul atau mempunyai tanggungjawab atau tanggungjawab. Sila baca Dasar Privasi kami, yang menerangkan bagaimana Laman ini mengumpulkan dan menggunakan Maklumat Peribadi anda dan maklumat lain, dan sifat hubungan tertentu kami.

Penyahaktifan / Penamatan Pendaftaran Atau Penggunaan Anda
Sekiranya anda didaftarkan untuk menggunakan Laman, anda boleh mematikan akaun anda di Laman ini, pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun, dengan log masuk ke akaun anda, mengklik "Profil" atau nama paparan anda di bahagian atas Laman dan kemudian memilih "Urus Akaun" dan ikuti arahan untuk menyahaktifkan akaun anda. Kami boleh menghentikan penggunaan dan pendaftaran anda di Laman ini, pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun, dengan atau tanpa sebab, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada anda dan tanpa sebarang tanggungjawab atau kewajipan apa-apa lagi kepada anda atau pihak lain.

Penafian dan Batasan Liabiliti
LAMAN INI, DAN SEMUA BAHAN, PRODUK DAN POSTING DIBERIKAN PADA ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEPERTI TERSEDIA", TANPA SEBARANG PERWAKILAN ATAU JAMINAN SETIAP JENIS, EKSPRESI ATAU TERSIRAT, ATAU SETIAP JAMINAN ATAU JAMINAN LAMAN AKAN DIBERI GUNAKAN, ATAU BAHAWA SEMUA PRODUK, CIRI, FUNGSI ATAU OPERASI AKAN TERSEDIA ATAU PRESTASI SEPERTI DITETAPKAN. Tanpa mengehadkan perkara di atas, kami tidak bertanggungjawab atau bertanggung jawab atas kod jahat, kelewatan, ketidaktepatan, kesilapan, atau peninggalan yang timbul dari penggunaan Laman web oleh anda. Anda memahami, mengakui dan bersetuju bahawa anda menanggung seluruh risiko mengenai kualiti, ketepatan, prestasi, ketepatan masa, kecukupan, kelengkapan, ketepatan, keaslian, keselamatan dan kesahihan mana-mana dan semua ciri dan fungsi Laman, termasuk, tanpa batasan , Posting dan Bahan yang berkaitan dengan penggunaan Laman web oleh anda.

ANDA MEMAHAMI DAN MENYETUJUI BAHAWA, KEPADA LUAR NEGERI YANG TERPENUHNYA DENGAN UNDANG-UNDANG, LAMAN INI, SYARIKAT IBU BAPA, APA-APA AFFILIAT MEREKA, ATAU PEMIMPIN DAN TUGAS RESPEKTIF MEREKA, ATAU SETIAP PEGAWAI RESPEKTIF MEREKA, DIREKTORI, WAKTU, WAKTU, WAKTU, WAKTU, WAKTU, EMPLENI PEMBERI PERKHIDMATAN OPERASIONAL, PENGIKLANAN, ATAU PEMBEKAL, TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SETIAP KERUGIAN ATAU KEROSAKAN, DARI SETIAP JENIS, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, BERHUBUNG DENGAN ATAU TINGGAL DARI PENGGUNAAN LAMAN ATAU DARI PERJANJIAN INI, TERMASUK, TIDAK DIBATASKAN , KEROSAKAN SEGERA, INSIDEN, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS ATAU PUNITIF

Walau apa pun tuntutan bahawa satu-satunya penyelesaian eksklusif atau yang disediakan dalam Perjanjian ini mungkin atau gagal dalam tujuan utamanya, anda secara khusus mengakui dan bersetuju bahawa satu-satunya penyelesaian eksklusif anda untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan adalah harus dimiliki oleh Syarikat Induk, setelah ditulis notis dari anda kepada kami, usaha untuk memperbaiki, membetulkan atau mengganti sebarang barang atau perkhidmatan yang kekurangan di bawah Perjanjian ini dan, jika pembaikan, pembetulan atau penggantian tidak dapat dilaksanakan secara komersial untuk Syarikat Induk, untuk mengembalikan wang yang sebenarnya telah anda bayar untuk Produk terlibat dan untuk menghentikan dan menghentikan penggunaan Laman web anda. Anda lebih memahami dan mengakui kapasiti Laman, secara agregat dan bagi setiap pengguna, adalah terhad. Akibatnya beberapa pesan dan penghantaran mungkin tidak diproses tepat pada waktunya atau sama sekali, dan beberapa ciri atau fungsi mungkin dibatasi atau ditunda atau menjadi tidak dapat digunakan sepenuhnya. Akibatnya, anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat Induk tidak memikul tanggungjawab, tanggungjawab atau kewajipan untuk menghantar, memproses, menyimpan, menerima atau menghantar transaksi atau Pengeposan atau atas sebarang kegagalan atau kelewatan yang berkaitan dengan Pengeposan dan anda dengan ini dinasihatkan untuk tidak bergantung pada ketepatan masa atau prestasi Laman untuk sebarang transaksi atau Pengeposan. Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian jaminan tertentu atau had tertentu atas kerosakan dan pemulihan, oleh itu beberapa pengecualian dan batasan yang dijelaskan dalam Perjanjian ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

Penanggungan kerugian
Anda bersetuju untuk mengganti rugi, mempertahankan dan memegang Laman web, Syarikat Induk, dan mana-mana Gabungan mereka, dan mana-mana pengganti dan pegawai mereka, dan mana-mana pegawai, pengarah, pekerja, ejen, wakil, pemberi lesen, Pengiklan, pembekal, pembekal mereka, dan penyedia perkhidmatan operasi tidak berbahaya dari dan terhadap semua dan semua tuntutan, tindakan, kerugian, perbelanjaan, kerosakan dan kos (termasuk bayaran peguam yang munasabah), yang disebabkan oleh sebarang pelanggaran atau pelanggaran Perjanjian ini oleh anda, atau penyiaran Pengeposan anda secara terbuka.

Syarikat Induk berhak untuk menganggap, dengan perbelanjaannya sendiri, pembelaan dan kawalan eksklusif terhadap sebarang tuntutan atau tindakan tersebut dan semua rundingan untuk penyelesaian atau kompromi, dan anda bersetuju untuk bekerjasama sepenuhnya dengan Syarikat Induk untuk membela tuntutan tersebut , perundingan tindakan, penyelesaian atau kompromi, seperti yang diminta oleh Syarikat Induk.

Iklan Dan Perisian Kerosakan
Kami sangat berhati-hati dan bangga dalam membuat Laman web ini. Kami sentiasa mencari gangguan teknikal yang mempengaruhi bagaimana Laman web ini berfungsi. Apabila kita menemui mereka, kita akan memperbaikinya. Malangnya, komputer di rumah anda boleh menyebabkan beberapa gangguan yang mempengaruhi bagaimana anda melihat Laman web kami - dan itu di luar kawalan kami.

Sekiranya anda mengalami tingkah laku, kandungan atau iklan yang tidak biasa di Laman web, ini mungkin disebabkan oleh Perisian Kerosakan di komputer anda. Perisian hasad - singkatan dari perisian hasad jahat - adalah istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan secara meluas bentuk perisian yang dipasang dalam sistem komputer dengan niat jahat, biasanya tanpa pengetahuan atau kebenaran pemilik. Perisian hasad merangkumi virus komputer, penebang kunci, kandungan aktif yang berniat jahat, program penyangak dan pendail, antara lain. Walaupun kami terus bekerja rapat dengan rakan kongsi kami untuk memastikan bahawa semua yang ada di Laman ini berfungsi dengan baik, kadangkala program Malware di komputer peribadi anda boleh mengganggu pengalaman anda di Laman kami dan di laman web lain yang anda lawati.

Kami mencadangkan agar anda melakukan beberapa tindakan berikut yang dapat membantu membersihkan komputer anda dan yang dapat mencegah pemasangan perisian hasad di masa hadapan.

Kemas kini komputer anda melalui Kemas kini Windows (terdapat di menu Alat dalam penyemak imbas Internet Explorer anda).
Pasang Alat Penyingkapan SpyWare seperti Pencarian dan Hancurkan Spybot atau AdAware untuk membersihkan komputer anda daripada perisian hasad.
Pasang perisian antivirus, seperti anti-virus Norton atau pelindung virus McAfee.
Pasang Microsoft Defender (untuk komputer Windows).
Harap maklum bahawa kami tidak bertanggung jawab atas kesan perisian pihak ketiga termasuk perisian hasad pada sistem komputer anda. Pastikan membaca bahagian Bantuan atau Sokongan Pelanggan dengan teliti di mana-mana laman web muat turun perisian. Sekiranya anda menemui perisian hasad di sistem anda, kami juga menyarankan anda untuk berbincang dengan juruteknik komputer yang berkelayakan. Sekiranya, setelah melakukan tindakan di atas, anda masih menghadapi masalah, jangan ragu untuk menghubungi kami info@theseoulofkorea.com.

Privasi
Kami menghormati privasi anda dan penggunaan dan perlindungan Maklumat Peribadi anda. Sila lihat Dasar Privasi kami untuk maklumat dan pendedahan penting yang berkaitan dengan pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi anda sehubungan dengan penggunaan Laman web oleh anda.

Undang-undang yang Berlaku untuk Perjanjian ini; Syarat Pelbagai
Perjanjian ini, bersama dengan apa-apa Syarat, Peraturan, Dasar Privasi kami dan peraturan, prosedur dan polisi lain yang kami rujuk dan yang dengan ini digabungkan dengan rujukan, mengandungi keseluruhan pemahaman dan perjanjian antara anda dan Laman ini dan menggantikan mana-mana dan semua pemahaman sebelumnya atau tidak konsisten berkaitan dengan Laman dan penggunaan Laman web oleh anda. Perjanjian ini tidak boleh diubah atau ditamatkan secara lisan. Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ini tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dan Perjanjian akan dianggap diubah sejauh yang diperlukan untuk menjadikannya sah, sah dan dapat dilaksanakan. Apa-apa peruntukan yang mesti bertahan untuk membolehkan kita menegakkan maknanya akan bertahan setelah penamatan Perjanjian ini; namun, tidak ada tindakan yang timbul dari Perjanjian ini atau penggunaan Laman web oleh anda, tanpa mengira bentuk atau asas tuntutan tersebut, yang akan dibawa oleh anda lebih dari satu (1) tahun setelah timbulnya tindakan (atau jika terdapat banyak sebab) , dari tarikh timbulnya sebab pertama).

Perjanjian ini dan penggunaan laman web oleh Anda diatur oleh, ditafsirkan dan dikuatkuasakan sesuai dengan undang-undang dalaman Negeri New York (walaupun terdapat ketentuan konflik undang-undang Negara) yang berlaku untuk kontrak yang dibuat, dilaksanakan dan dilaksanakan sepenuhnya di New York, dan, untuk tujuan mana-mana dan semua tindakan undang-undang atau adil, anda secara khusus bersetuju dan tunduk kepada bidang kuasa dan tempat eksklusif Mahkamah Negeri dan Persekutuan yang terletak di Negeri dan Daerah New York dan bersetuju bahawa anda tidak akan membantah bidang kuasa tersebut atau tempat dengan alasan tidak mempunyai bidang kuasa peribadi, forum yang tidak sesuai atau sebaliknya. Sejauh yang mungkin berlaku, anda setuju untuk tidak ikut serta dan secara eksklusif mengecualikan apa yang berlaku dalam Akta Transaksi Maklumat Komputer Seragam. DALAM SETIAP TINDAKAN ATAU PROSEDUR BERMULA UNTUK MENGUASAI SETIAP HAK ATAU KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK DI BAWAH PERJANJIAN INI, PENGGUNAAN LAMAN ANDA ATAU DENGAN TERHADAP PERKARA SUBJEK DI SINI, ANDA DIBERITAHU SETIAP KANAN ANDA SEKARANG DAPAT MENGAMBIL HEREAF .

Perjanjian Syarat Penggunaan ini terakhir diubah pada tarikh yang dinyatakan di atas dan berkuatkuasa serta merta.