په سیول کې د 'پرازیت' آییکونیک فلم ځایونه تاسو کولی شئ په آزاده توګه لیدنه وکړئ

څلور عمده موقعیتونه چې تاسو یې لیدلی شئ دا دي:

د ووري سوپر مارکيټ (دوجيسال سوپر مارکيټ) - د کي-تايک په کلي کې زينې - د جهامن تونل زينې - د پزا عمر (آسماني پيزا)

پاتی برخه